Política de privadesa

1.     Qui tracta les dades?

 • Identitat: R&A CONSULTORS, SL
 • NRT: L707369E
 • Adreça: Urb. La Solana, Edifici Celistia, Bloc E pis 1r porta 2a, AD700 Escaldes-Engordany (Andorra)
 • Correu electrònic: raconsultors@gmail.com
 • Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd.andorra@tarinas.com
 • Inscrita al Registre de Societats Mercantils el 29 de desembre de 2006, amb el núm. 12220, Llibre S-164, Foli 301-310

El Responsable del Tractament de dades personals, es compromet a protegir la privacitat dels usuaris i desenvolupar la tecnologia que us proporciona l’experiència més segura a la plana web. Aquesta declaració de privadesa és vàlida per a la plana web www.raconsultors.com i regula la recollida i l’ús de dades.

2.     Quina normativa s’aplica?

La nostra Política de Privacitat s’ha dissenyat d’acord amb el marc legal establert a la Llei 29/2021 del 28 d’octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, així com el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

En facilitar-nos les seves dades, l’usuari declara haver llegit i ser coneixedor de la present Política de Privacitat, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb les finalitats i termes aquí expressats.

R&A CONSULTORS, SL podrà modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA). Aquestes condicions de privacitat podran ser complementades per l’Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, si s’escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si l’esmentat accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

3.     Quines dades tractem, per quina finalitat i durant quan de temps?

TRACTAMENTS DE DADESFINALITAT I LEGITIMACIÓPERÍODE DE CONSERVACIÓ
Formulari de contacteDonar resposta a sol·licituds i/o consultes realitzades per l’usuari, sent la legitimació del tractament el consentiment exprés d’acord amb l’article 6.1.a) de la LQPD.Les dades es conservaran fins a haver resolt la sol·licitud. En tot cas, es podran conservar per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat
Gestió CVLes dades seran tractades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i analitzar el seu perfil per a participar en els processos de selecció del personal, sent la base que legitima el tractament de les dades personals, és lícit quan resulta necessari per a l’aplicació a petició de la persona treballadora de mesures pre-contractuals o la intenció de concloure un contracte, conforme el que s’estableix en l’art. 6.1.b) de la LQPD.Les dades recaptades seran conservades durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recaptades, i en tot cas per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat, tenint en compte els períodes establerts en la normativa corresponent.
Gestió del correu electrònicLes finalitats del tractament de dades són resposta a consultes rebudes, així com la gestió de la relació comercial i/o professional, essent la base jurídica relació contractual entre el Responsable del Tractament i l’interessat, d’acord amb l’article 6.1.b) de la LQPD.Les dades recaptades seran conservades durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recaptades, i en tot cas per determinar les possibles responsabilitats que poguessin derivar-se d’aquesta finalitat, tenint en compte els períodes establerts en la normativa corresponent

4.     Mesures de seguretat

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i la confidencialitat de les dades de l’interessat de caràcter personal, l’informem que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estiguin exposats, segons l’article 32 del RGPD EU 679/2016 i l’article 35 de la llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.

5.      Cessió de dades

No es preveuen cessions de les seves dades, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions així com en aquells casos en què una autoritat judicial ens ho requereixi.

6.     Transferències internacionals

No es realitzen transferències Internacionals a un destinatari que es trobi en un país o en una organització internacional que no reuneix les condicions establertes per la normativa actual en protecció de dades.

7.      Cookies

Una cookies és un arxiu que es descarrega en el dispositiu de l’usuari per accedir a un determinat lloc web, per tal d’emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que es fa a l’ordinador.

Les cookies permeten a aquest lloc web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre les opcions i els hàbits de l’usuari.

L’usuari podrà pot obtenir informació sobre el tipus de cookies utilitza la web, i quines finalitats tenen en la nostra Política de Cookies.

8.     Quins drets tens com a usuari i com pots exercir-los?

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a demanar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, demanar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran demanar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o l’ exercici o la defensa de possibles reclamacions.

D’acord amb la legislació vigent, l’ usuari podrà exercir els seus drets al responsable del tractament de:

8.1 Dret d’accés

Com a usuari, podràs demanar-li al responsable de les dades personals que et confirmi si les teves dades personals són objecte de tractament per la seva part.

A més, l’usuari podrà sol·licitar a l’entitat la informació sobre la finalitat del tractament de les teves dades personals, durant quant temps es conservessin les teves dades, quins drets tens com a usuari, si les teves dades han estat transmeses a un tercer país o a una organització internacional, de l’existència de decisions automatitzades, de si hi ha elaboració de perfils a la web, entre d’altres.

8.2. Dret de rectificació

Si les dades personals que has posat a disposició de l’entitat són inexactes o estan incompletes, tens dret a rectificar-les o a completar-les davant el responsable del tractament.

8.3. Dret a la limitació del tractament

L’Usuari pot sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals quan:

 • Impugnis l’exactitud de les teves dades personals, durant un termini que ens permeti verificar la seva exactitud.
  • Si el tractament és il·lícit i t’oposis a la supressió de les teves dades personals i, en lloc de suprimir-los, sol·licites que es limiti el seu ús.
  • Si ja no necessitem les teves dades per a les finalitats del tractament, però els necessites per a formular, exercir o defensar reclamacions. 

8.4. Dret de supressió

Pots sol·licitar al responsable del tractament que elimini de seguida les teves dades personals i aquest estarà obligat a eliminar aquestes dades de manera immediata, quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats recaptades. A més, podràs demanar que se suprimeixin les teves dades, quan canviïs d’idea sobre el consentiment, mostris oposició i no existeixin motius justificats per al tractament, es tractin les teves dades de manera incorrecta, s’hagin de suprimir per complir amb una obligació legal o que les teves dades siguin obtingudes en relació amb una oferta legal.

8.5. Dret a la informació

Si has exercit el teu dret de rectificació, supressió o limitació del tractament enfront del responsable, aquest està obligat a informar tots els destinataris als quals se’ls hagin comunicat les teves dades personals sobre aquesta rectificació, supressió o limitació del tractament, tret que això resulti impossible o suposi un esforç desproporcionat.

Com a Usuari tens dret que el responsable t’informi sobre qui són aquests destinataris.

8.6. Garanties de drets digitals

Dret de l’usuari a la neutralitat a internet, podent accedir a internet independentment de la seva condició personal, social, econòmica o geogràfica. Es garanteix a l’usuari un accés universal, assequible, de qualitat i no discriminatori.

8.7. Dret a la portabilitat de dades

Tens dret a rebre les dades personals posades a disposició de l’empresa en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica. A més, tens dret a transmetre aquestes dades a un altre responsable sense que el responsable ho impedeixi.

8.8. Dret d’oposició

Com a usuari tens dret a oposar-te en qualsevol moment, per raons derivades de la teva situació particular, a què les dades personals posades a disposició [INDICAR] siguin objecte de tractament.

El responsable del tractament deixarà de tractar les teves dades personals llevat que pugui demostrar motius legítims convincents per a aquest tractament, que prevalguin sobre els teus interessos, drets i llibertats o que el tractament estigui destinat a formular, exercir o defensar reclamacions.

8.9. Dret a revocar la declaració de consentiment relativa a la protecció de dades

Com a Usuari tens dret a canviar la teva declaració de consentiment relativa a la protecció de dades en qualsevol moment. Aquest canvi de decisió respecte del consentiment no afectarà la legalitat del tractament que va tenir lloc d’acord amb el consentiment prestat abans de la seva revocació.

8.10. Decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils

Tens dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes legals en l’Usuari o l’afecti significativament de manera similar.

8.11. Drets a presentar una reclamació davant l’autoritat de control

Com a Usuari tindràs dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular a l’estat membre de la teva residència, lloc de treball o lloc d’infracció, si consideres que el tractament de les dades personals crea una violació de la LQPD.

8.12. ¿Com exercir els meus drets?

Així mateix, l’usuari podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida específicament a la persona a càrrec i sol·licitar el formulari per a l’exercici del dret que s’exercirà. Per presentar aquest formulari caldrà aportar la informació següent:

 • Nom i cognoms de l’usuari i fotocòpia del seu DNI. En els casos en què les representacions siguin recolzades, també caldrà la identificació pels mateixos mitjans de la persona que representi l’ usuari, així com l’acreditació documental de la representació. La fotocòpia del document d’identitat pot ser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid en la llei que demostri la seva identitat.
 • Sol·licitar per raons específiques de la sol·licitud o informació a la qual s’ha d’accedir.
 • Adreça per a fins de notificació.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Qualsevol document que provi la seva sol·licitud.

Aquesta sol·licitud i tots els altres arxius adjunts es poden enviar a la següent adreça i/o adreça de correu electrònic: raconsultors@gmail.com.

Opcionalment, pot acudir a l’Autoritat de Control competent, en el present cas a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) per obtenir informació addicional sobre els seus drets.

9.     Actualització de les dades

Tota la informació proporcionada per l’usuari a través del registre o mitjançant l’emplenament dels formularis en aquest lloc web, ha de ser certa. Així mateix, serà responsabilitat de l’usuari mantenir actualitzada permanentment tota la informació facilitada a l’entitat perquè respongui, en tot moment, a la situació real de l’usuari.

10.  Retirada del consentiment

El consentiment donat per a alguna finalitat específica, pot ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada. En aquests supòsits, l’entitat deixarà de tractar les dades personals o, si s’escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

11.  Canvis en la política de privadesa

La present Política de Privadesa, és un document que es troba subjecte a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable al moment. És per això, que les modificacions d’aquesta Política de Privadesa li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.

12.  Confidencialitat

R&A CONSULTORS, SL garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades personals quan es processa en la mesura que ha implementat les polítiques de processament i les mesures de seguretat a què es refereix la normativa de privacitat. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implementades en l’entitat eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades personals.